برای سفارش عکس ها میتوانید با شماره 09121781770 تماس حاصل فرمایید.


مزرعه هاي چاي، داجاي، چين

مزرعه هاي چاي، داجاي، چين

نقاشي ديواري، دهلي، هند

نقاشي ديواري، دهلي، هند

معبد طلايي، آمريتسار، هند

معبد طلايي، آمريتسار، هند

معبد بودائيان، لِه، كشمير

معبد بودائيان، لِه، كشمير

كاخ لِه، كشمير

كاخ لِه، كشمير

صبح زمستاني در معبد سانكار، لاداك

صبح زمستاني در معبد سانكار، لاداك

معبد تيكسي، لاداك

معبد تيكسي، لاداك

پارك ملي جانجياجه، چين

پارك ملي جانجياجه، چين

درياچه نمك اُيوني، بوليوي

درياچه نمك اُيوني، بوليوي

مزارع لونگشن، چين

مزارع لونگشن، چين

رودخانه لي، چين

رودخانه لي، چين

يانگشو، چين

يانگشو، چين

ماهيگيران باستاني رودخانه لي، چين

ماهيگيران باستاني رودخانه لي، چين

ماهيگيران باستاني رودخانه لي، چين

ماهيگيران باستاني رودخانه لي، چين

ماهيگيران باستاني رودخانه لي، چين

ماهيگيران باستاني رودخانه لي، چين

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماچوپيچو، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

ماراس، پرو

موراي، پرو

موراي، پرو

بالستاس، پرو

بالستاس، پرو

آبشار آنجل، ونزوئلا

آبشار آنجل، ونزوئلا

هاوانا، كوبا

هاوانا، كوبا

پارك ملي جانجياجه، چين

پارك ملي جانجياجه، چين

ابيانه، ايران

ابيانه، ايران

ابيانه، ايران

ابيانه، ايران

ابيانه، ايران

ابيانه، ايران

الموت، ايران

الموت، ايران

آنتاناناريوو، ماداگاسكار

آنتاناناريوو، ماداگاسكار

باوباب استريت، ماداگاسكار

باوباب استريت، ماداگاسكار

باوباب استريت، ماداگاسكار

باوباب استريت، ماداگاسكار

باوباب استريت، ماداگاسكار

باوباب استريت، ماداگاسكار

گوريل كوهستان، بي ويندي، اوگاندا

گوريل كوهستان، بي ويندي، اوگاندا

ايسلا دل سول، بوليوي

ايسلا دل سول، بوليوي

ايسلا دل سول، بوليوي

ايسلا دل سول، بوليوي

ايسلا دل سول، بوليوي

ايسلا دل سول، بوليوي

جاده مرگ، بوليوي

جاده مرگ، بوليوي

لاپاز، بوليوي

لاپاز، بوليوي

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

معدن نقره، پوتوسي، بوليوي

معدن نقره، پوتوسي، بوليوي

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماداگاسكار، آفريقا

ماداگاسكار، آفريقا

پارك ملي سامبورو، كنيا

پارك ملي سامبورو، كنيا

پارك ملي سامبورو، كنيا

پارك ملي سامبورو، كنيا

آمازون، برزيل

آمازون، برزيل

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

ماسايي مارا، كنيا

استون تاوون، زنگبار

استون تاوون، زنگبار

آبشار تامسون، كنيا

آبشار تامسون، كنيا

تسينگي، ماداگاسكار

تسينگي، ماداگاسكار

تسينگي، ماداگاسكار

تسينگي، ماداگاسكار

تسينگي، ماداگاسكار

تسينگي، ماداگاسكار

اقيانوس هند، زنگبار

اقيانوس هند، زنگبار